Kaupanes

Kaupanes består i et område som omfatter ca 694 daa tiltenkt havne- og næringsindustri. Det er i dag etablert 31.500 m2 med bygningsmasse i området, fordelt på 136 daa.

Det er 4 offentlige kaier, 3 ved Kaupanes og en i Hovlandsviga med til sammen ca 350m kai. Totalt i hele havnedistriktet er det ca 4500m offentlige og private kaier. Det er en bærende tanke at havnen skal videreutvikles i samsvar med ideen om stamnetthavn ihht Nasjonal Transportplan. Flere av kaiene ligger innenfor «International Security Port System» (ISPS).

 

Område for bebyggelse av havn/industri/lager ligger mot øst til sjø og havneområder med kaier. De fleste har direkte adkomst fra samleveien, mens noen har adkomst fra kortere adkomstveier. Områdene er tiltenkt bedrifter som vil oppføre bygninger/anlegg for havn, industri og lager inkl. kontor- og fellesfunksjoner som er arealkrevende og som krever tilgang til havn og sjø.

 

Mot nord er det i hovedsak to kommunale adkomstveger som gir adkomst til tomtene. Områdene her er tiltenkt bedrifter som er arealkrevende, mindre trafikkskapende og som kun vil ha mindre andel av kontor-/service- arbeidsplasser som del av bedriften. 

 

Vestover og mot rv 42 ligger områdene for næringsbebyggelse som er tiltenkt bedrifter som ikke er arealkrevende, men trafikkskapende og vil ha en større andel av kontor-/ service-arbeidsplasser.

 

Til sammen har man et ledig potensiale på ca 44.000 m2 med ny bygningsmasse. Om lag 9 daa av dette er eid av kommunen og er byggeklart. Det er et betydelig potensiale for fornying og sanering av eldre industribebyggelse i tilknytning til Pelagias anlegg på Grønehaugen. Det er i dag stor, eksisterende næringsaktivitet med virksomheter som B&G, Egersund Betongteknikk,, Prima Protein, Hermod Teigen, Egersund Seafood, Ervik shipping, havnelager, konteinerterminal mm.

Contact

Offerers

map Land for sale
apartment Building for sale
business Building for rent